2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Economia
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Lecture Discussió de les notes que es proporcionin per part del professor/a a travès del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s'hauran de completar amb les lectures de les Fonts d'Informació addicional que es proporcionen i amb les explicacions i recomanacions del professor/a.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
ICT practicals L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.