2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
  A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
  A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
  A4 Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves institucions.
  A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
  A6 Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
  A7 Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
  A8 Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de la mateixa.
  A9 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional, regional, local o de l'empresa.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
  B3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  B5 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
  B7 Sensitivity to environmental issues
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.