2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
  A2 Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
  A3 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
  A4 Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves institucions.
  A5 Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
  A6 Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
  A7 Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
  A8 Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de la mateixa.
  A9 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional, regional, local o de l'empresa.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.