2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i reconeixement comptable.
Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en l'elaboració dels estats financers.
Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de l'actiu i passiu considerats.
Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.