2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  MATHEMATICS I
   Contents
Topic Sub-topic
PART I: ÀLGEBRA LINEAL
Tema 1. Matrius i determinants 1.1 Operacions de matrius
1.2 Determinant d'una matriu
1.3 Rang d'una matriu
TEMA 2: SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS 2.1 Definició de sistema d'equacions lineals
2.2 Classificació de sistemes
2.3 Resolució de sistemes
TEMA 3. ESPAI RN 3.1 Definicions i exemples
3.2 Dependència i independència lineal
3.3 Producte escalar de vectors
PART II: ANÀLISI REAL
TEMA 4. FUNCIÓ REAL DE VARIABLE REAL 4.1 Continuïtat i tipus de discontinuïtats
4.2 Derivada i elasticitat d'una funció
4.3 Extrems absoluts i relatius. Creixement i decreixement
4.4 Curvatura: concavitat i convexitat
4.5 Representació de funcions
TEMA 5. INTEGRACIÓ 5.1 Integral indefinida
5.2 Integral definida