2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A2
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
Cada resposta errònia resta un 25%.
50%
Pruebas prácticas
A2
A7
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadascuna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat. 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut 30 punts(una nota de 6 sobre 10) en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10