2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Portfolios/Learning folder
A4
A7
B2
B5
C4
Recopilació en un únic dossier, portfoli o carpeta d’aprenentatge (elaborat en equip) de les diverses activitats d'avaluació continuada a desenvolupar al llarg del curs (anàlisi i resolució de casos pràctics, comentaris d’articles i lectures, ampliació de temes teòrics, cerca d’informació rellevant, elaboració de mapes conceptuals, etc.) degudament organitzades i aportant evidències de les tasques realitzades, i que ha d’incorporar la reflexió conjunta de l'equip de treball i també individual de cada estudiant sobre la seva evolució i que demostrin el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori. El dossier, portfoli o carpeta d’aprenentatge es lliurarà en format paper l’última setmana de classe del quadrimestre, i la seva qualificació inclou l’avaluació de la competència de treball en equip i la d’expressió escrita. 25%
Objective multiple-choice tests
A4
A7
Dues proves parcials (controls) realitzades al llarg del curs, de continguts teòrico-pràctics i de seguiment de les activitats del portfoli i del treball en equip. Aquestes proves es faran fora de l'aula mitjançant l’activitat “qüestionari” del Moodle. 15%
Objective multiple-choice tests
A4
A7
Prova integral (examen) de continguts teòrics, consistent en preguntes tipus test. 30%
Practical tests
B2
Prova integral (examen) de continguts pràctics, consistent en la resolució dels exercicis i casos plantejats. 30%
Others  
 
Other comments and second call

Per a superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de la qualificacions obtingudes en les quatre parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries).

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teòrico-pràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquest examen).

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral (examen) realitzat en 2a convocatòria (que pondera un 30% la part teòrica i un 30% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en l'avaluació del portfoli (que pondera un 25%) i en els controls o proves parcials (que ponderen un 15%).