2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Projects
A4
A7
B2
B5
C4
Treball monogràfic pautat i tutoritzat pel professorat i relacionat amb la temàtica de l’assignatura. Es realitzarà en equip i es lliurarà mitjançant una tasca del Moodle. La primera setmana del curs es facilitarà als estudiants les instruccions específiques per a la seva realització mitjançant el Moodle. La seva avaluació pot incloure la realització d’alguna activitat mitjançant el Moodle. 10%
Presentations / oral communications
A4
A7
B2
B5
C4
Treball monogràfic pautat i tutoritzat pel professorat i relacionat amb la temàtica de l’assignatura (tema a escollir del llistat proposat pel professorat). Es realitzarà en equip i es lliurarà mitjançant una tasca del Moodle. La primera setmana del curs es facilitarà als estudiants les instruccions específiques per a la seva realització mitjançant el Moodle. La seva avaluació pot incloure la realització d’alguna activitat mitjançant el Moodle.
Exposició oral dels continguts del treball monogràfic realitzat en equip (projecte) en format vídeo (.mp4) enregistrat prèviament. El vídeo enregistrat s’haurà de lliurar mitjançant una tasca del Moodle. La primera setmana del curs es facilitarà als estudiants les instruccions específiques pera la seva realització mitjançant el Moodle. La seva avaluació pot incloure la realització d’alguna activitat mitjançant el Moodle.
10%
Multiple-choice objective tests
A4
A7
Part de la Prova integral (examen final) del continguts teòrics de l’assignatura, mitjançant un tipus test, on les preguntes respostes erròniament resten punts. 35%
Practical tests
A4
A7
B2
C4
Part de la Prova integral (examen final) dels continguts pràctics de l’assignatura, consistent en la resolució d'exercicis i casos pràctics. 35%
Extended-answer tests
A4
A7
B2
C4
Realització a l’aula i/o online, en moments puntuals i sense previ avís, de controls d’assimilació continuada i acumulativa dels coneixements teòrics i pràctics de l’assignatura, per verificar el correcte assoliment progressiu al llarg del curs dels objectius d’aprenentatge per part dels estudiants. Es tracta de proves curtes que inclouen preguntes obertes sobre un tema teòric i element pràctic. L'estudiant ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. Pot incloure també la realització d’alguna activitat mitjançant el Moodle. 10%
Others  
 
Other comments and second call

Per superar l'assignatura en 1a convocatòria s'ha d'obtenir com a mínim 5 punts, sobre un màxim de 10, en la suma de les qualificacions ponderades pels percentatges establerts i obtingudes en les diferents parts de que consta el sistema d'avaluació (totes elles obligatòries). No hi ha nota mínima en cap part del sistema d’avaluació.

La qualificació en la 2a convocatòria s'obtindrà com aquella que resulti ser més alta entre les dues següents:

a) La nota obtinguda en la prova integral teoricopràctica que es realitzi en 2a convocatòria (el 100% de la qualificació final s'obté d'aquesta prova: 50% la part teòrica i el 50% la part pràctica). La prova integral o examen final de 2a convocatòria seguirà el mateix esquema i estructura que el de 1a convocatòria.

b) La mitjana ponderada entre la nota de la prova integral realitzada en 2a convocatòria (que pondera un 35% la part teòrica i un 35% la part pràctica) i les notes obtingudes en 1a convocatòria en les 3 activitats d’avaluació continuada de l’APL (que ponderen un 10% cadascuna, és a dir, un 30% en conjunt).

Durant la realització de les proves integrals (exàmens), tant de la 1a convocatòria com de la 2a convocatòria i, si és el cas, de la convocatòria addicional, els estudiants no podran tindre al seu abast cap tipus de dispositiu telemàtic de comunicació i transmissió de dades (en el seu cas, hauran d'estar apagats i guardats).