2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  BUSINESS DECISION TECHNIQUES
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A4
A6
B1
C3
Examen final (prova integral) que avaluarà coneixements teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 70%
Objective multiple-choice tests
A4
A6
B1
C3
Com a part de l'avaluació continua es realitzarà una prova tipus test de 20 preguntes (respostes errònies resten -0.33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 10%
Practical tests
A4
A6
B1
C3
Realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota. 20%
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota, 20% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 70% de la nota.

En segona convocatòria, els estudiants s'avaluaran a través de les mateixes proves, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació. Si l'estudiant no ha realitzat el tipus test o les proves pràctiques, en segona convocatòria només serà avaluat amb l'examen, en aquest cas aquest valdrà el 100% de la nota.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.