2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  MARKET RESEARCH AND APPLICATIONS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Fonaments de la investigació comercial

1.1. Necessitats d’informació per a la gestió de Màrqueting
1.2. Fonts i sistemes d’informació de màrqueting
1.3. Organització de la investigació comercial
1.4. Formulació d’una investigació comercial
1.5. Limitacions de la investigació comercial

TEMA 2. La investigació qualitativa

2.1. Factors a considerar de la investigació qualitativa
2.2. Tècniques d’investigació qualitativa
2.3. Entrevista en profunditat
2.4. Grups de discussió
2.5. Interpretació dels resultats i presa de decisions
2.6. Innovacions metodològiques
TEMA 3. La investigació quantitativa

3.1. Factors a considerar de la investigació quantitativa
3.2. Disseny estudis quantitatius
3.3. Decisió i característiques de la mostra
3.4. Selecció de la mostra i treball de camp
TEMA 4. Tècniques d’investigació quantitativa

4.1. Tipologies d’enquestes.
4.2. Disseny del qüestionari. Escales i Codificació.
4.3. L’observació i l’experimentació
4.5. Els panells i òmnibus
4.6. Innovacions metodològiques
TEMA 5. Anàlisis bàsica de dades
5.1. Pla d’anàlisi i elaboració d’informes
5.2. Anàlisi descriptiva
5.3. El procés de tabulació
5.4. Representacions gràfiques

TEMA 6. Aplicacions de la investigació comercial
6.1. Test de producte/concepte
6.2. L’estimació de la demanda de mercat
6.3. Anàlisi de la imatge de la marca i posicionament
6.4. La segmentació de mercats
6.5. Efectivitat publicitària
6.6. La Satisfacció i fidelitat dels clients
6.7. Analítica bàsica Web
6.8. La informació a les xarxes socials
6.9. Neuromarketing