2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Sessió Magistral
B2
Participació a clase 5%
Proves objectives de tipus test
C3
C4
Prova tipus test tant del continguts teòrics com pràctics de l'assignatura 15%
Proves orals
C4
Treball. Valoració Informe investigació

Treball. Valoració Aplicacions de la Investigació de mercats
20%+20%
Altres  

Disseny Guio Disseny Qüestionari

15%+15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera Convocatòria : Avaluació continuada mitjançant la realització dels exercicis pràctics que es proposen i les proves tipus test. Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar aquells exercicis o proves fetes individualment i amb grup. No hi ha opció de realitzar un examen final amb tot el contingut.

Segona convocatòria: Examen que consisteix en una part tipus test (40%) i una part tipus pràctic (60%). Per fer la mitjana amb la nota s'han de superar les dues parts per separat.