2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentacions / exposicions
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicacions de la Investigació de Mercats (grup) 25%
Proves pràctiques
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
15%
15%
Proves objectives de tipus test
C3
Prova tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 25%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització dels exercicis pràctics que es proposen i la prova tipus test. El tipus test és tasca obligatori, per fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima es un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica tipus test (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.