2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  MANAGEMENT ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A2
Hi hauràn dues proves objectives de tipus test i teòrico-pràctiques. La primera es farà al llarg del quatrimestre (8%), i la segona a la data fixada per l'exàmen de la primera convocatòria (50%) 58%
Practical tests
A2
B5
C4
Les proves pràctiques seran realitzades en grups de quatre persones a classe a partir d'un text lliurat pel professor i on estaran especificats els inputs i outputs a utilitzar i a entregar.

L'alumne disposarà de la solució un cop acabat el temps de realització. Aquestes proves no són revisables, però l'alumne podrà fer comentaris, com a grup, mitjançant el correu electrònic.
42%
Others  
 
Other comments and second call

A les proves d'avaluació no es poden fer servir mòbils, tablets, portàtils i similars.

La primera convocatòria és per avaluació continuada. La nota sorgeix de les proves pràctiques i les proves objectives de tipus test amb els percentatges especificats.

La segona convocatòria constarà d'una prova objectiva de tipus test que representarà el 100% de la nota final d'aquesta convocatòria.