2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MÀRQUETING INTERNACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A3
B5
B6
C1
C3
C4
S'avaluarà:
-l'assistència,
-la participació
1 %
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B5
B6
C1
C3
C4
S'avaluarà:
-l'assistència,
-la participació en els debats,
-el treball en equip,
-la presentació oral
9%
Presentacions / exposicions
A3
B5
B6
C1
C3
C4
El mòdul és avaluat amb dos treballs. Cada un d'ells amb un 20% de pes a la nota final.
Els detalls sobre el treball es donarà durant el curs

S'avaluarà tant el treball escrit com l'exposició oral i el treball en equip.
40%
Proves mixtes
A3
B6
C1
C3
Prova final de tots els continguts de l'assignatura. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

2a convocatòria

L'estudiant ha d'haver presentat els dos treballs abans de fer la prova de 2a convocatòria.

La nota es calcularà de la següent manera:

Treball 1 : 25%

Treball 2 : 25%

Prova final: 50%