2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
C1
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.

Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final.
40%
Proves objectives de tipus test
A2
B6
Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. L'alumne selecciona una reposta entre un número limitat de possibilitats.

La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%)