2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A2
B6
C1
Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prèvia presentació escrita) 20%
Objective short-answer tests
A2
B6
Prova final que es realitzarà en la data oficial de la 1ª convocatòria.

Inclou preguntes directes sobre un aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixement que té sobre la matèria. La resposta que dóna l’alumne és breu
60%
Practical tests
B6
C1
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 20%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen de preguntes cortas (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).