2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DERECHO DEL MERCADO INTERNACIONAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
B6
C1
Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un traball (prèvia presentació escrita) 20%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
B6
Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L’alumne ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixement que té sobre la matèria. La resposta que dóna l’alumne és breu 70%
Pruebas prácticas
B6
C1
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 10%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen de preguntes cortas (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).