2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (CTE)
 Subjects
  e-MARKETING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Multiple-choice objective tests
A5
B3
C4
1r parcial. 2 punts


Examen final tot el temari. 3 punts
50%
Practical tests
C2
Lloc web operatiu. 2. punts. La prova té un caràcter integral i és OBLIGATORI. Tota la informació necessària sobre el lloc web es comunicarà amb antelació suficient.

Treball a presentar. 2 punts. Sobre la estrategia de lloc web seguint l'index que proporcionarà el professor.
40%
Others  

Participació a classe

10%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria

Lloc web obligatori amb els requeriments exigits i a presentar al professor en les dates que es comunicaran. 2 punts

Examen de tot el temari. 8 punts