2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities És la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar.
Lecture És l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debates Activitat on dos o mes grups defensen postures contraries sobre un tema o problema
Presentations / expositions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita)
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Practicums/Case studies Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura