2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Direcció d'Empreses (2012)
 Assignatures
  EMPRENEDORIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Descripció
La valoració principal de l'assignatura es realitzarà a aprtir del pla d'empresa elaborat.
La nota serà global de grup i per tant cada membre tindrà la mateixa qualificació per aquest concepte. L'avaluació del treball pràctic suposarà el 50 % de la nota final.
50%
Proves orals La presentació del pla d'empresa per part de tots els components del grup de treball serà avaluada a nivell individual 65% i col•lectiu 35 %. El conjunt d'aquesta avaluació suposarà el 25 % de la nota final. 25%
Proves objectives de preguntes curtes Es ralitzarà una prova escrita de 5 preguntes curtes a desenvolupar en un sol foli. El pés de la prova escrita equivaldrà al 25 % de la nota final. 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria