2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Business Management (2012)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Adquirir coneixements avançats en la direcció d'empreses en general i de les seves àrees funcionals. (C)
  AC2 Aplicar mètodes d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials. (C)
  Professional
  AP1 Desenvolupar les habilitats necessàries per realitzar funcions directives en l'empresa. (P)
  AP2 Innovar i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa. (P)
  Research
  AR1 Conèixer el procés d'investigació científica. (I)
  AR2 Utilitzar les tècniques tant quantitatives com qualitatives per desenvolupar un projecte de recerca en l'àmbit de l'economia de l'empresa. (I)
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project