2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'ADE i Finances i Comptabilitat (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Continguts
Tema Subtema
1. VARIABLES ALEATÒRIES UNIDIMENSIONALS 1.1. Variables aleatòries discretes
1.1.1. Funció de probabilitat (de quantia). Propietats
1.1.2. Funció de distribució. Propietats
1.2. Variables aleatòries contínues
1.2.1. Funció de distribució. Propietats
1.2.2. Funció de densitat. Propietats
CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIABLES ALEATÒRIES
1.3. Esperança d’una variable aleatòria. Propietats
1.4. Variància d’una variable aleatòria. Propietats
1.5. Desigualtat de Txebitxev
2. MODELS DE DISTRIBUCIÓ DE PROBABILITAT 2.1. DISTRIBUCIONS DISCRETES
2.1.1. Distribució uniforme discreta
2.1.2. Distribució de Bernoulli
2.1.3. Distribució binomial
2.1.4. Distribució de Poisson
2.2. DISTRIBUCIONS CONTÍNUES
2.2.1. Distribució uniforme
2.2.2. Distribució exponencial
3. DISTRIBUCIÓ NORMAL I DISTRIBUCIONS RELACIONADES 3.1. Definició. Normal tipificada
3.2. Propietats. Ús de taules
3.3. Aproximació de la binomial per la normal. Correcció per continuïtat
3.4. Importància de la distribució normal: teorema central del límit
3.5. Distribucions relacionades amb la normal
3.5.1. Distribució t de Student
4. MOSTREIG. DISTRIBUCIONS MOSTRALS 4.1. Mostreig. Tipus de mostreig
4.2. Paràmetres poblacionals i estadístics mostrals
4.3. Error mostral
4.4. Distribució mostral de l’estadístic mitjana mostral
4.5. Distribució de la variància i de la quasivariància mostral
4.6. Distribució d’altres estadístics mostrals
5. TEORIA DE L’ESTIMACIÓ 5.1. Concepció clàssica de l’estimació
ESTIMACIÓ PUNTUAL
5.2. Concepte d’estimador
5.3. Propietats desitjables dels estimadors
5.3.1. Estimadors no esbiaixats
5.3.2. Estimadors eficients
5.3.3. Propietats asimptòtiques
ESTIMACIÓ PER INTERVALS
5.4. Concepte d’interval de confiança
5.5. Determinació d’alguns intervals de confiança
6. CONTRAST D’HIPÒTESI PARAMÈTRICA 6.1. Plantejament general. Conceptes bàsics
6.2. Tipus d’hipòtesis estadístiques
6.3. Estadístic de prova. Regió crítica
6.4. Tipus d’error
6.5. Nivell de significació. p-valor
6.6. Contrastos sobre la mitjana i sobre la diferència de mitjanes
6.7. Contrastos sobre proporcions i sobre diferència de proporcions
7. INTRODUCCIÓ A L’ECONOMETRIA 7.1 Model de regressió lineal simple. Ajust per mínims quadrats ordinaris
7.2 Contractes d’hipòtesi sobre els paràmetres