2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TEORIA DEL DRET
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EL LLOC DEL DRET EN EL SISTEMA DE RELACIONS SOCIALS 1. El dret com a fenòmen social
1.1 Dret i ordre social
1.2. La constitució normativa de la vida social
2. L'autonomia del subsistema jurídic
2.1. El dret com a subsistema del sistema social
2.2. El procés històric de diferenciació del subsistema jurídic
3. Validesa, eficàcia, justícia
3.1. Tres perspectives en la valoració de las normes
3.2. La noció de validesa
3.3. La noció de eficàcia
3.4. La noció de justícia/legitimitat
TEMA 2. LES FUNCIONS SOCIALS DEL DRET 4. El concepte de funció social i anàlisi funcional del dret
5. La tipologia bàsica de les funcions del dret
5.1. Orientació de conductes
5.1.1. Socialització i control social
5.1.2. Tècniques de control social
5.2. Resolució de conflictes
5.3. Legitimació del poder: l'estat de dret
5.4. Seguretat jurídica
5.4.1. Normes clares, precises i públiques
5.4.2. El compliment de las normes per l'estat i la seva aplicació pels tribunals
5.5.5. Funció distributiva i de provisió de bens i serveis: l'estat social de dret
5.5.6. Dret i justícia
TEMA 3. EL DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS 6. Introducció: les relacions socials són sempre normatives
7. Ús prescriptiu del llenguatge i diferències entre dret i convenció social
8. Diferències entre dret, religió, moral i ètica
9. ¿Quins trets identifiquen al dret respecte a aquests altres ordres?
10. Dret i economia
11. Poder polític i dret
11.1. Poder polític com a ordre normatiu
11.2. Allò distintiu de la política davant allò jurídic
11.3. Qüestionaments crítics del poder
TEMA 4. CONCEPCIONS DEL DRET 12. ¿Què és el dret?
13. Concepcions del dret
13.1. El iusnaturalisme o la doctrina del dret natural
13.1.1. ¿Quins elements caracteritzen una teoria iusnaturalista?
13.1.2. Breu incursió en alguns moments del desenvolupament de la doctrina iusnaturalista
13.2. El positivisme jurídic
13.2.1. ¿Quins elements caracteritzen una teoria positivista del dret?
13.2.2. Breu incursió en alguns moments del desenvolupament del positivisme jurídic
13.2.3. Elevar el dret al rang d’una ciència: la teoria pura del dret
13.2.4. La textura oberta del dret i el positivisme com a mètode
13.3. La corrent del realisme jurídic. No hi ha solistes amb talls al jurista
14. Iusnaturalisme i positivisme jurídic: el debat contemporani
14.1. Iusnaturalismes contemporanis
14.1.1. La fórmula Radbruch
14.1.2. La moral interna del dret
14.2. Més enllà del iusnaturalisme. Aproximacions postpositivistes
14.2.1. Ronald Dworkin davant l'oblit dels principis
14.2.2. La doble naturalesa del dret i la seva pretensió de correcció
14.3. Positivisme jurídic contemporani
14.3.1. Positivisme inclòs i excloent
14.3.2. El constitucionalisme garantista
TEMA 5. LA NORMA JURÍDICA 15. Els usos del llenguatge i les normes jurídiques
16. Definició i estructura característica dels enunciats normatius en els ordenaments jurídics
16.1. Supòsit de fet, conseqüència jurídica i nexe deòntic
16.2. Elements dels enunciats normatius
17. Enunciats normatius diferents a les prescripcions
17.1. Definicions jurídiques
17.2. Directrius o normes programàtiques
17.3. Regles tècniques
18. Normes primàries i normes secundàries
18.1. Normes primàries
18.2. Normes secundàries
18.2.1. La norma de reconeixement
18.2.2. Les normes de canvi
18.2.3. Les normes d’adjudicació o d’aplicació
18.2.4. L’ordenament jurídic com a unió de normes primàries i secundàries
19. Normes de competència
19.1. Normes de competència com a definicions legals
19.2. Normes de competència com a normes anankàstiques i institucionals
20. Tipus d’enunciats: regles, principis i directrius
20.1. Què són i quines funcions compleixen els principis?
20.2. Principis implícits i explícits
20.3. Principis i regles com a tipus de norma qualitativament diferents
20.4. Principis i directrius
20.5. Quines posicions mantenen els criteris relacionats amb els principis?
TEMA 6. L'ORDENAMENT JURÍDIC 21. El dret com a sistema i la jerarquia normativa
21.1. La noció de sistema jurídic i el dret com a sistema
21.2. Criteris d’identificació dels sistemes jurídics
22. Característiques ideals del sistema jurídic: unitat, plenitud i coherència
22.1. La unitat d’ordenació jurídica
22.1.1. Relació entre unitat i validesa
22.1.2. Propostes teòriques sobre la unitat de l’ordenació jurídica
A. La normativa de jerarquia i la norma fonamental a Kelsen
B. La regla de reconeixement de Hart
C. Les teories del reconeixement pels òrgans d’aplicació
22.2. La plenitud de l’ordenació jurídica
22.2.1. La noció de plenitud
22.2.2. Les llacunes del dret
22.2.3. Els procediments d’integració
22.2.4. Les llacunes impròpies
22.3. La coherència de l’ordenació jurídica
22.3.1. La noció de coherència
22.3.2. Les antinòmies jurídiques
22.3.3. Els criteris de resolució
22.3.4. El judici de ponderació
TEMA 7. INTERPRETACIÓ JURÍDICA 23. Introducció
24. Què vol dir intèrpret?
25. Què interpretem? L’objecte de la interpretació jurídica: els enunciats jurídics
26. Teories sobre la interpretació
27. Com es pot interpretar en l'àmbit del dret?
27.1. Categories d’arguments interpretatius
27.2. Arguments especials
27.3. Conceptes essencialment controvertits
TEMA 8. ARGUMENTACIÓ JURÍDICA 28. Què és argumentar? El dret com a pràctica argumental
29. Dimensions de l’argumentació
29.1. Formals
29.2. Material
29.3. Pragmàtica
30. Problemes argumentals i interpretatius
30.1. Relatius a les normes
30.2. Relatius als fets
31. Modes d’argumentació jurídica típics
31.1. Subsumpció
31.2. Racionalitat finalista
31.3. Ponderació
32. Criteris de correcció de les decisions jurídiques
32.1. Universalitat
32.2. Normativa de coherència
32.3. Coherència narrativa
32,4. Argumentació conseqüencialista