2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  THEORY OF LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practicums/Case studies
A7

Capacitat de resolució de problemes jurídics complexes.
20
Practical tests
A7
C5
Resolució de proves pràctiques similars a les que es realitzaran durant les classes ordinàries. 30
Mixed tests
A7
C5
Prova Mixta on hauran de ser mostrats els coneixements assolits durant el curs. 50
Others  
 
Other comments and second call

Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les parts, tant la part pràctica com la part teòrica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La part pràctica consisteix en la resolució de dues proves; una primera dels temes 1 a 3 (30%) i una segona dels temes 4 i 5 (20%).

A la segona convocatòria, les proves avaluatives seran iguals a les de la primera convocatòria.