2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
B3
Treball tutoritzat d'anàlisis d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol i d'una Organització Internacional. Avaluació equivaldra al 30% (15% + 15%) de la nota final. 30% de la nota final
Proves orals
A2
A5
B3
C3
Examen oral sobre el contingut total de l'assignatura 50% de la nota final
Proves objectives de tipus test
A2
A5
B3
C3
Examen tipus test. Amb 10 preguntes de 4 opcions de resposta. Les preguntes erronies descompten 0,25 punta 20% de la nota final
Altres  

Al llarg del curs s'oferiran seminaris i jornades, i l'assistencia i aprofitament de les mateixes podrà complementar fins un punt la nota final

0-10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convicatoria serà un examen oral igual que el de primera convocatoria, que equivaldrà al 50% de la nota final