2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
DRET-CE5
Treball tutoritzat d'anàlisi d'un tractat internacional multilateral ratificat per l'Estat espanyol. Estudi i debat a classe de textos jurídics i casos concrets, amb petites aportacions escrites dels estudiants. 30% de la nota fina
Proves orals
DRET-CE2
Prova oral relativa als temes 8 a 15 del programa de l'assignatura.
En aquesta prova caldrà obtenir una qualificació mínima de 4. En cas contrari no es farà mitjana amb les altres qualificacions.
50% de la nota final
Proves objectives de tipus test
DRET-CE2
DRET-CE5
Prova test relativa als temes 1 al 7 del programa de l'assignatura. 20% de la nota final
Altres   Possibilitat seminari Dret internacional humanitari, concentrat en un dia i mig, amb lliurament petit assaig. 1 punt addicional
 
Altres comentaris i segona convocatòria
Els alumnes que no hagin superat l'assignatura en primera convocatòria podran presentar-se a una segona convocatòria. El valor d'aquesta segona convocatòria, així com el contigut variarà en funció de les proves suspeses a la primera convocatòria. Així doncs, els escenaris que es plantegen són els següents:  

A. Si s’han suspès les dues proves i la part pràctica: Prova oral de tots els temes. Pes: 100% de la nota final.

B. Si s’han suspès les dues proves, però s’ha aprovat la part pràctica: Prova oral de tots els temes. Si la qualificació és igual o superior a 4 es ponderarà amb la qualificació de les activitats pràctiques. En aquest cas la prova oral té un pes del 70%.

C. Si s’han aprovat les dues proves, però s’ha suspès la part pràctica: Es farà un exercici pràctic.

D. Si s’ha aprovat la prova test, però s’ha suspès la part pràctica i la prova oral: Prova oral dels temes 8 a 15. Si la qualificació és igual o superior a 4 es ponderarà amb la qualificació de la prova test, que passa a tenir un pes del 50%.

E. Si s’ha suspès la prova test i la part pràctica i s’ha aprovat la prova oral: Prova oral dels temes 1 a 7.  Pes del 50%. Si la qualificació és igual o superior a 4 es ponderarà amb la qualificació de la prova oral.

F. Si s’ha suspès la prova oral però s'ha aprovat la prova test i la part pràctica: Prova oral dels temes 8 a 15. Si la qualificació és igual o superior a 4 es ponderarà amb la qualificació de les altres proves, d’acord amb els pesos de la primera convocatòria.

G. Si s’ha suspès la prova test però s’ha aprovat la prova oral i la part pràctica: Prova oral dels temes 1 a 7.  Si la qualificació és igual o superior a 4 es ponderarà amb la qualificació de les altres proves, d’acord amb els pesos de la primera convocatòria.

H. Seminari Dret Internacional humanitari, amb lliurament petit assaig. 1 punt addicional a la nota final. Es manté a la segona convocatòria.