2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FAMILY LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
CE3
2 proves teòriques:

- Estructura: tipus test i a desenvolupar

- Contingut: el que s'especificarà al Pla de treball.

- Dates: les que s'especificaran al Pla de treball
- es puntuaran sobre 10. El mínim per superar cadasuna de les proves és 5

- TEST: Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25

- valor:
a) test: 1/3 del valor total de l'assignatura

b) Desenvolupament: 1/3 del valor total de l'assignatura

- Per aprovar l'assignatura es requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves. Si no s'arriba a un mínim de 3 en qualsevol prova, l'assignatura no queda superada, tot i que de la mitja de les 3 proves resulti un valor 5 o superior.
Practical tests
CE3
1 prova pràctica:

Metodologia: resolució dels casos pràctics plantejats.
Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat).
NO es permeten fotocòpies.

Contingut: tot el temari

Data: l'oficialment assenyalada
- Es puntuarà sobre 10. El mínim per superar la prova és 5

- valor: 1/3 del valor total de l'assignatura

- Per aprovar l'assignatura es requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves. Si no s'arriba a un mínim de 3 en qualsevol prova, l'assignatura no queda superada, tot i que de la mitja de les 3 proves resulti un valor 5 o superior.
Others  
- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

PRIMERA CONVOCATÒRIA: a) Part teòrica: test i a desenvolupar b) part pràctica: a desenvolupar.
- Comput dels resultats: a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (test, de desenvolupament i pràctica): mitja en els percentatges descrits b) Alumnes no presentats a una les 3 proves: mitja entre el resultat de les proves fetes i un 0 corresponent a la prova no presentada; c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: no presentats
- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

SEGONA CONVOCATÒRIA:
a) Part teòrica: test de tot el temari
b) Part pràctica: a desenvolupar

- *Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (proves test, a desenvolupar i pràctica) hagin superat alguna de les parts amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la/les parts no superades. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.
* Espuntuarà sobre 10
- El resultat farà mitja amb el resultat de la part superada en primera convocatòria.
- Per aprovar l'assignatura es requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves. Si no s'arriba a un mínim de 3 en qualsevol prova, l'assignatura no queda superada, tot i que de la mitja de les 3 proves resulti un valor 5 o superior.
 
Other comments and second call

EN CAS D'EMERGÈNCIA SANITARIA

- Els criteris de docència i avaluació es regiran pel que s'estableixi institucionalment

- En tot el que sigui possible es respectaran els criteris establerts a la Guia Docent

QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (art. 21 NAM Grau).

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- En Primera Convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: test i a desenvolupar

b) Part pràctica: a desenvolupar

- En segona convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: prova tipus test de tot el  temari

b) Part pràctica: resolució dels casos plantejats

- Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (proves test, a desenvolupar i pràctica) hagin superat alguna de les parts amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la/les parts no superades. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.