2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
C3
Es valora el treball col·laboratiu, el treball escrit i l'exposició oral del mateix 20%
Proves objectives de tipus test
DRET-A11
Prova teòrica tipus test i preguntes curtes 40%
Proves pràctiques
DRET-A8
Realizació d'un supòsit/cas pràctic 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es tornaran a avaluar exclusivament les proves no superades en la primera convocatòria. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.