2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A11
C3
Treball a realitzar en grup fora de l'aula. Els grups seran de 4 o 5 persones.

Es qualificarà el contingut del treball en grup i l'exposició oral del estudiant.

20%
Proves objectives de tipus test
A8
A11
Prova objectiva tipus test a l'aula d'informàtica.
Les respostes incorrectes contaran negativament a la qualificació.
40%
Proves pràctiques
A8
A11
C3
Resolució de supòsits i exercicis pràctics plantejats pel professor. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'estudiant haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.