2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO FINANCIERO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A11
C3
Treball a realitzar en grup fora de l'aula. Els grups seran de 4 o 5 persones.

Es qualificarà el contingut del treball en grup i l'exposició oral del estudiant.

20%
Pruebas objetivas de tipo test
A8
A11
Prova objectiva tipus test a l'aula d'informàtica.
Les respostes incorrectes contaran negativament a la qualificació.
40%
Pruebas prácticas
A8
A11
C3
Resolució de supòsits i exercicis pràctics plantejats pel professor. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A la segona convocatòria l'estudiant haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.