2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A4
A6
B1
C3
Examen final (prova integral) que avaluarà continguts teòrics i pràctics de qualsevol tema de l'assignatura. 70%
Proves objectives de tipus test
A4
A6
B1
C3
Com a part de l'avaluació continua es realitzarà una prova tipus test de 20 preguntes (respostes errònies resten -0.33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura. 10%
Proves pràctiques
A4
A6
B1
C3
Realització de dues proves pràctiques durant el curs cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 10% de la nota, 20% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 70% de la nota.

En segona convocatòria,

Els estudiants s'avaluaran a través de les mateixes proves, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació. Si l'estudiant no ha realitzat el tipus test o les proves pràctiques, en segona convocatòria només serà avaluat amb l'examen, en aquest cas aquest valdrà el 100% de la nota.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.