2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Computer engineering (1997)
 Plan de estudios

El pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria Informàtica començarà a extingir-se el curs 2012-2013. Consulteu el calendari d'extinció i la taula d'adaptacions al nou ensenyament de Grau en Enginyeria Informàtica.

Aquest pla d'estudis va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 270 el dimarts 11 de novembre de 1997. El primer curs que es va implantar fou el curs 1997/1998.

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1459/1990, de 26 d'octubre, pel que s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer en Informàtica i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 278 de 20 de novembre de 1990)

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer en Informàtica , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional .

Aquest ensenyament és un ensenyament de 2n cicle i té una durada mínima de 2 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 150 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

SEGON CICLE

1R

36

22,5

4,5

12

0

75

2N

33

15

18

3

6

75

TOTAL

69

37,5

22,5

15

6

150

TOTALS

69

37,5

22,5

15

6

150

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/enginform_pla.htm#enginform