2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques externes (de camp/sortides) Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Proves objectives de tipus test Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 70%
Proves orals Avaluació seminaris i pràctiques. 20%
Altres

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria