2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  HIDROGEOGRAFIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques de camp/sortides Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Treballs Entrega d'un informe del treball de curs i presentació oral dels resultats del mateix 20%
Proves objectives de tipus test Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 50%
Proves orals Avaluació seminaris i pràctiques i entrega dels dossiers de pràctiques. 20%
Altres

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria s'avaluaran els mateixos apartats que en l'avaluació continuada i per tant és indispensable haver realitzat i presentar els treballs, pràctiques, etc., del curs.