2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Test parcial: durant el curs, i en la data determinada pel coordinador, es realitzarà un test parcial dels continguts exposats (30%).
Test final: al final del període de impartició de l’assignatura, i en la data hora i hora publicada en la Guia Docent, es realitzarà una prova global dels coneixements adquirits per l’alumne (35%).
65%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per defecte, un examen final.
Podem pactar d'altres possibilitats a principi de curs, en funcio per exemple del nombre de matriculats.
Una possibilitat es partir l'examen final en un parcial i un final mes curts.