2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  DIBUIX TÈCNIC
   Recomanacions


 
Altres comentaris
És molt recomanable treballar els continguts teòrics exposats a classe durant les hores assignades de problemes i de laboratori de CAD, ja que els dubtes que apareixen poden ser immediatament solucionats i també es pot treure un major rendiment del temps de dedicació a l’assignatura. Així mateix es considera que l'assistència a classe és obligatòria. S’activaran el nombre de grups de problemes i de laboratori en funció del nombre d’alumnes matriculats en aquell curs, i amb criteris d'optimització i eficàcia docent segons el nombre d'alumnes. Es prohibeix la utilització de càmeres, mòbils, ordinadors portàtils o aparells de gravació durant les classes de teoria i a les proves avaluatives. Si es detecta una pràctica de laboratori copiada, la sanció afectarà tant a l’alumne que l’ha copiat com l’alumne del qual s’ha copiat i comportarà els suspens en aquesta pràctica i la impossibilitat de presentar-la en la vigent convocatòria. No es permet arribar tard a les proves avaluatives. L'alumne que arribi un cop començada la prova es considerarà no presentat.