2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A4
RI4
Es realitzaran dos proves tipus test sobre els continguts teòrics, cada prova correspon a una de les parts en que queden dividits els continguts. Cada pregunta tindrà 6 possibles respostes, de les quals només una serà correcte. . Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (20% + 20%). 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
RI4
Es realitzaran dos proves de resolució de problemes, corresponents a les dos parts en que es divideixen els continguts. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (20%+20%). 40
Pràctiques a laboratoris
A2
C4
Es realitzarà una prova amb preguntes de desenvolupament referents a les pràctiques del laboratori. En aquesta prova s’avaluarà la expressió escrita (competència nuclear C4). 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cada una de les 5 proves i haver assistit a totes les pràctiques de laboratori. Un cop complet aquests dos requisits la qualificació final serà:

QF = 0,2 · (Teo1+Teo2+Prb1+Prb2+Lab1

Els alumnes que no superin l'assignatura en primera convocatòria, cal que únicament es presentin de les parts amb una qualificació inferior a 4 en l'examen de segona convocatòria. Per la qualificació final s'utilitzaran les mateixes ponderacions i condicions que a la primera convocatòria.