2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
C4
Informe de la pràctica realitzada de forma individual i de forma no presencial. 4
Proves objectives de tipus test
RI4
Es realitzaran dos proves tipus test sobre els continguts teòrics, cada prova correspon a una de les parts en que queden dividits els continguts. Cada pregunta tindrà 4 possibles respostes, de les quals poden ser 1, 2 o 3 correctes. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (16% + 16%). 32
Proves pràctiques
A2
A4
RI4
Es realitzaran dos proves de resolució de problemes, corresponents a les dos parts en que es divideixen els continguts. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (24%+24%). 48
Proves de desenvolupament
A2
A4
C4
Es realitzarà una prova amb preguntes de desenvolupament referents a les pràctiques del laboratori. En aquesta prova s’avaluarà la expressió escrita (competència nuclear C4). 16
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura consta de 4 proves:

  • Parcial 1: prova tipus test (16% de la nota final) i resolució de problemes (24% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
  • Parcial 2: prova tipus test (16% de la nota final) i resolució de problemes (24% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
  • Prova de laboratori: prova de desenvolupament (16% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
  • Informe de la pràctica (4% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
  • Qualificació final:

    QF = 0.40 · (Parcial 1 + Parcial 2) + 0.16 · Laboratori + 0.04 · Informe

    Els alumnes que no superin l'assignatura en primer convocatòria, cal que únicament es presentin de les parts amb una qualificació inferior a 4 en l'examen de segona convocatòria. Per la qualificació final s'utilitzaran les mateixes ponderacions i condicions que a la primera convocatòria.