2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
C4
Informe de la pràctica realitzada de forma individual i de forma no presencial. 4
Proves objectives de tipus test
RI4
Es realitzaran dos proves tipus test sobre els continguts teòrics, cada prova correspon a una de les parts en que queden dividits els continguts. Cada pregunta tindrà 4 possibles respostes, de les quals poden ser 1, 2 o 3 correctes. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (16% + 16%). 32
Proves pràctiques
A2
A4
RI4
Es realitzaran dos proves de resolució de problemes, corresponents a les dos parts en que es divideixen els continguts. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (24%+24%). 48
Proves de desenvolupament
A2
A4
C4
Es realitzarà una prova amb preguntes de desenvolupament referents a les pràctiques del laboratori. En aquesta prova s’avaluarà la expressió escrita (competència nuclear C4). 16
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura consta de 4 proves:

 • Parcial 1: prova tipus test (16% de la nota final) i resolució de problemes (24% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
 • Parcial 2: prova tipus test (16% de la nota final) i resolució de problemes (24% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
 • Prova de laboratori: prova de desenvolupament (16% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
 • Informe de la pràctica (4% de la nota final). Cal una qualificació mínima de 4 per aprovar l'assignatura.
 • Qualificació final:

  QF = 0.40 · (Parcial 1 + Parcial 2) + 0.16 · Laboratori + 0.04 · Informe

  No es pot utilitzar cap tipus de dispositiu electrònic durant la realització de les proves.

  Els alumnes que no superin l'assignatura en primer convocatòria, cal que únicament es presentin de les parts amb una qualificació inferior a 4 en l'examen de segona convocatòria. Per la qualificació final s'utilitzaran les mateixes ponderacions i condicions que a la primera convocatòria.