2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI9 Coneix els principals conceptes de Direcció de les operacions: disseny de l’àrea d’operacions, i planificació, programació, execució i control de les operacions.
 RI11 Coneix els principals mètodes per determinar els diferents plans de producció en funció del tipus de procés i del sector d’activitat.
Coneix i sap aplicar les eines de gestió de projectes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Coneix la logística integral i la seva gestió.
 B6 Coneix l’aplicabilitat i mecànica de les eines estadístiques de control de la qualitat
 B7 Coneix els mètodes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat.
Coneix la logística integral i la seva gestió.
 CT5 Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada
Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu
Utilitza els mecanismes de comunicació no verbal i els recursos expressius de la veu necessaris per fer una bona intervenció oral
Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada
Produeix un discurs adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, i interactua de manera efectiva amb l’auditori
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge