2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
EL10
B4
Preguntes curtes 10 %
Presentacions / exposicions
EL10
B5
C4
Presentació d’un treball 20 %
Proves mixtes
A3
EL10
Dos proves tipus test i problemes de resposta curta. 2x 35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria l'alumne s'avaluarà de les parts que tinguin una nota inferior a 4 sobre 10. El pes de cadascuna de les parts és el mateix que a la primera convocatòria.

Hi ha limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat. Els professors de l'assignatura acceptaran, si és adient, calculadores en les proves de resolució numèrica dels problemes.