2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ENERGIES RENOVABLES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
EL10
B5
C4
Preguntes de desenvolupament. Una per prova parcial 2x 10 %
Proves mixtes
A3
EL10
Dos proves parcials de tipus test i problemes de resposta curta. 2x 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzaran dues proves parcials (P1 i P2). La primera prova correspondrà als temes 1, 2 i 3; mentre que la segona avaluarà els temes 4, 5 i 6. Cadascuna de les proves constarà d'una part de preguntes tipus test (T), d'alguna pregunta de desenvolupament (D) –relacionada amb els casos d'ampliació proposats– i d'una sèrie de problemes (Pr). Les respectives valoracions, iguals per a P1 i P2, són: T – 6 punts, D – 1 punt i Pr – 3 punts.

La qualificació final (QF) de l'alumne es determina segons l'expressió:

QF = 0,5P1 + 0,5P2

A la segona convocatòria l'alumne s'avaluarà de les parts (P1, P2) que tinguin una nota inferior a 4. La nota final es determinarà amb els criteris i la mateixa expressió que en la primera convocatòria.

Hi ha limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat. Els professors de l'assignatura acceptaran, si és adient, calculadores en les proves de resolució numèrica dels problemes.