2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electricitat, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
  A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
  A3 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
  A4 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions luminotècnics.
  A5 Coneixement dels principis del manteniment industrial.
  FB1 Capacitat per resoldre problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
  FB2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i aplicació per resoldre problemes propis de l'enginyeria.
  FB3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  FB4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  FB5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  FB6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  RI1 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
  RI2 Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
  RI3 Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
  RI4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
  RI5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
  RI6 Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
  RI7 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
  RI8 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
  RI9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
  RI10 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.
  RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
  RI12 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
  EL1 Capacitat per calcular i dissenyar màquines elèctriques.
  EL2 Coneixements sobre control de màquines, accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
  EL3 Capacitat per calcular i dissenyar instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.
  EL4 Capacitat per calcular i dissenyar instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
  EL5 Capacitat per calcular i dissenyar línies elèctriques i transport d'energia elèctrica.
  EL6 Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions.
  EL7 Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
  EL8 Coneixement dels principis de la regulació automàtica i l'aplicació a l'automatització industrial.
  EL9 Capacitat per dissenyar centrals elèctriques.
  EL10 Coneixement aplicat sobre energies renovables.
  FG1 Exercici original que s'ha de fer individualment, presentar-lo i defensar-lo davant un tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
  B2 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial, especialitat en Electricitat.
  B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
  B5 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
  B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
  B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
  B8 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i laboral o professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).