2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Industrial (2013)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  G1 Coneixements i capacitats per organitzar i dirigir empreses.
  G2 Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
  G3 Coneixement de dret mercantil i laboral.
  G4 Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
  G5 Coneixements de sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística, i sistemes de gestió de qualitat.
  G6 Capacitats per a l'organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.
  G7 Coneixements i capacitats per a la direcció integrada de projectes.
  G8 Capacitat per a la gestió de la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
  IPCC1 Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
  IPCC2 Coneixements sobre construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
  IPCC3 Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
  IPCC4 Coneixements i capacitats per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.
  IPCC5 Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
  IPCC6 Coneixements i capacitats per fer la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes.
  IPCC7 Coneixements i capacitats per fer certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
  TI1 Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
  TI2 Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
  TI3 Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
  TI4 Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
  TI5 Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial.
  TI6 Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
  TI7 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
  TI8 Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
  TFM1 Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'enginyeria industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  B7 Sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.Aclaración al modelo de competencias
Alguns resultats d'aprenentatge de les competències nuclears no figuren al mapa de competències d'aquesta titulació de màster donat que es consideren assolits al nivell de grau.


El curs 2013-14 el mapa de competències de la titulació està sense acabar de definir donat que únicament s'implanta primer curs. Els resultats d'aprenentatge pendents d'assignar corresponen a assignatures de segon curs o optatives no activades.