2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Segundo Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
1
7
6
6
5
3
0
1
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A1Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els
àmbits de l'enginyeria informàtica.
RA1Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.
    RA1 - Dissenya i implementa productes software amb mecanismes de validació i qualitat del software.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
    RA3 - Integra els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA4 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA5 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A2Capacitat per dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent
i assegurant la qualitat del servei.
RA1Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb la instal·lació d'equips servidors.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.
    RA2 - Aplica les tècniques per garantir la qualitat de servei d'un sistema informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic en totes les seves fases de desenvolupament.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A3Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en centres tecnològics i
d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en
tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.
    RA2 - Aplica les tècniques numèriques bàsiques que apareixen en els problemes científics i
d'enginyeria.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.
    RA3 - Escull l'algoritme adequat per a cada ocasió.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.
    RA4 - Modela formalment un sistema distribuït utilitzant processos estocàstics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.
    RA5 - Simula i avalua algorismes distribuïts per verificar-ne el funcionament correcte davant d'errors i
la tolerància a errors.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A4Capacitat per posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics,
garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva
homologació.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.
    RA3 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics que sovint fan servir més els professionals de l'àmbit.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A5Capacitat per comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia
professional de l'activitat de la professió d'enginyer o enginyera en Informàtica.
RA1Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.
    RA1 - Aplica la legislació relacionada amb els serveis informàtics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA2 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
A6Capacitat per aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes,
així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
RA1Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA1 - Aplica les tècniques apreses en contextos concrets.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.
    RA2 - Avalua els recursos humans i materials per la realització d'un projecte informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.
    RA3 - Dissenya el pla de negoci d'una empresa de base tecnològica.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.
    RA4 - Distingeix les principals metodologies, estàndards i normatives relacionats amb la realització de
projectes informàtics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
D1Capacitat per integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria
informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
RA1Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.
    RA1 - Analitza els problemes i les causes des d'un enfocament global i a mitjà i llarg termini.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
    RA2 - Coneix institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.
    RA3 - Demostra la validesa d'una solució o millora plantejada.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
    RA4 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.
    RA5 - Dissenya i implementa un projecte d'integració de sistemes d'informació heterogenis.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.
    RA6 - Dissenya i resol un problema obert de sistemes distribuïts que implica tecnologies no estudiades en
l'assignatura.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Escriu en grup un article científic tipus survey.
    RA7 - Escriu en grup un article científic tipus survey.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA8 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.
    RA9 - Integra dispositius i/o mètodes computacionals en contextos diversos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.
    RA10 - Integra tecnologies de software, hardware i comunicacions pe desenvolupament d'un sistema
informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA11 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA12Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.
    RA12 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA13Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.
    RA13 - Publicita la investigació en el camp de les tecnologies de la informació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA14Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.
    RA14 - Té un mètode d'anàlisi que li permet identificar causes poc evidents i avaluar-ne l’impacte en
els problemes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA15Troba la solució adequada.
    RA15 - Troba la solució adequada.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
D2Capacitat per fer planificació estratègica, elaborar, dirigir, coordinar i fer gestió tècnica i
econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes,
aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o
factories de desenvolupament de programari, respectant el compliment adequat dels criteris de
qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
RA1Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.
    RA1 - Actua per corregir desviacions durant el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.
    RA2 - Aplica de forma bàsica un sistema de qualitat al desenvolupament d'un projecte.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.
    RA3 - Avalua la consecució dels objectius que componen el desenvolupament d'un projecte.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.
    RA4 - Distingeix les parts integrants d'una empresa de serveis informàtics i la relació que té amb el
desenvolupament d'un projecte informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.
    RA5 - Documenta els aspectes tècnics i econòmics d'un projecte informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.
    RA6 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
professió.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.
    RA7 - Planifica projectes de desenvolupament software amb tècniques d'enginyeria del software.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.
    RA8 - Posa en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de
competències específiques, transversals i nuclears.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.
    RA9 - Utilitza les tècniques de gestió i direcció d'equips multidisciplinaris.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.
    RA10 - Planifica i elabora un projecte complex d’Enginyeria Informàtica.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
D3Capacitat per dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació en empreses i centres
tecnològics, garantint la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i
la seva homologació.
RA1Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.
    RA1 - Analitza els recursos econòmics, humans i materials necessaris per aconseguir un projecte
d'investigació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica tècniques de direcció i control de projectes.
    RA2 - Aplica tècniques de direcció i control de projectes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.
    RA3 - Coordina i gestiona un projecte informàtic de recerca o innovació en totes les seves fases de
desenvolupament.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.
    RA4 - Distingeix els entorns en què es realitza la investigació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.
    RA5 - Planifica les tasques en què es descompon un projecte d'investigació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.
    RA6 - Vehicula la relació entre universitat, empresa i societat.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.
    RA7 - Desenvolupa les habilitats necessàries per dirigir projectes complexos en l’àmbit de
l’Enginyeria Informàtica.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T1Capacitat per modelitzar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar,
administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.
    RA2 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multiprocessador.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA3 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.
    RA4 - Coneix i comprèn les arquitectures de multiprocessadors en supercomputació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.
    RA5 - Coneix i comprèn les arquitectures emergents per a la supercomputació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.
    RA6 - Modela, dissenya i defineix l'arquitectura software d'un sistema informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T2Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d'Internet, les
tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari
intermediari i serveis.
RA1Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.
    RA1 - Dissenya una aplicació distribuïda basada en tecnologies de components de software.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.
    RA2 - Dissenya una arquitectura distribuïda basada en serveis middleware i arquitectures orientades a
serveis.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T3Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments
processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
RA1Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.
    RA1 - Gestiona la qualitat del software d'un projecte informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T4Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de
seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o
distribuït.
RA1Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.
    RA1 - Analitza la seguretat dels sistemes informàtics, així com l'origen i l’impacte d'atacs i
intrusions a aquests sistemes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.
    RA2 - Aplica els sistemes criptogràfics amb propietats homomòrfiques.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Aplica les tècniques de xifrat avançat.
    RA3 - Aplica les tècniques de xifrat avançat.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.
    RA4 - Aplica protocols avançats criptogràfics per garantir la seguretat de la informació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Aplica tècniques avançades de signatura.
    RA5 - Aplica tècniques avançades de signatura.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Aplica tècniques avançades de xifratge.
    RA6 - Aplica tècniques avançades de xifratge.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.
    RA7 - Comprèn els criptosistemes de corba el·líptica.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.
    RA8 - Comprèn la implementació de protocols criptogràfics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.
    RA9 - Dissenya aplicacions reals amb bases de dades i accés biomètric.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.
    RA10 - Dissenya i implementa la seguretat d'un sistema informàtic en l'accés a les seves dades.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.
    RA11 - Dissenya sistemes que permetin la protecció, l'accés condicional i la detecció de distribució
il·legal de contingut multimèdia.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA12Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA12 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T5Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme el
procés de construcció d'un sistema d'informació en totes les seves etapes.
RA1Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.
    RA1 - Analitza els requeriments d'un sistema informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.
    RA2 - Gestiona el cicle de vida d'un projecte informàtic.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.
    RA3 - Identifica els components d'un problema de presa de decisions i sap decidir el tipus de model de
presa de decisions més adequat.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T6Capacitat per dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, aplicacions i sistemes basats en
computació distribuïda.
RA1Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.
    RA1 - Coneix i comprèn els sistemes de xarxes d'interconnexió a nivell de multicomputador.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.
    RA2 - Coneix i comprèn les arquitectures de multicomputadors en supercomputació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.
    RA3 - Dissenya, implementa i avalua un sistema de computació distribuïda basat en tecnologies Cloud
Computing.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T7Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i
mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
RA1Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.
    RA1 - Avalua el rendiment d'un computador d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.
    RA2 - Avalua les prestacions d'una xarxa d'interconnexió d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.
    RA3 - Comprèn la dificultat en el tractament de dades reals multidimensionals i coneix algunes tècniques
clàssiques lineals.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.
    RA4 - Coneix i sap les propietats estructurals de les xarxes complexes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.
    RA5 - Coneix les principals característiques de la teoria de xarxes complexes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.
    RA6 - Coneix tècniques de computació neuronal i evolutiva aplicables a problemes de predicció,
classificació, optimització, agrupació i visualització de dades multidimensionals.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.
    RA7 - Descriu els conceptes d'error, estabilitat i convergència d'un algorisme.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA8 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.
    RA9 - Es familiaritza amb la recerca, comprensió i utilització d'articles d'investigació en llengua
estrangera.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.
    RA10 - Identifica i sap programar els algorismes bàsics per resoldre problemes de simulació de sistemes
evolutius.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Sap implementar models de xarxes complexes.
    RA11 - Sap implementar models de xarxes complexes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA12Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.
    RA12 - Sap resoldre problemes dinàmics en xarxes complexes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA13Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.
    RA13 - Sap utilitzar els mètodes de detecció de comunitats en xarxes.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA14Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.
    RA14 - Utilitza els models estàndard de programació en computació d'altes prestacions.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T8Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes
encastats i ubics.
RA1Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.
    RA1 - Aplica les tecnologies de la informació i les comunicacions als entorns de computació ubiqua.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.
    RA2 - És capaç d'aplicar el model estàndard de programació de les arquitectures emergents.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T9Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel•ligència artificial per
modelitzar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel•ligents i sistemes
basats en el coneixement.
RA1Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.
    RA1 - Comprèn la importància pràctica de la representació i l'adquisició eficient de coneixement dins
la intel·ligència artificial.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.
    RA2 - Coneix i comprèn l'evolució històrica dels mecanismes de gestió i representació del
coneixement.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.
    RA3 - Diferencia els diversos tipus d'agents intel·ligents i sap utilitzar-los.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.
    RA4 - Dissenya tecnologies que garanteixen la privacitat per a escenaris d'aplicacions informàtiques i
telemàtiques.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.
    RA5 - Entén la complexitat inherent als algorismes de planificació automàtica i l'evolució històrica
de les diferents tècniques proposades en aquest camp.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.
    RA6 - Es familiaritza amb l'ús pràctic d'alguna eina moderna d'enginyeria del coneixement.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.
    RA7 - Implementa mecanismes complexos de planificació automàtica i els aplica a la resolució de
problemes específics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.
    RA8 - Interpreta correctament els resultats obtinguts amb un algoritme numèric.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.
    RA9 - Representa coneixement aproximat i hi aplica mecanismes d'inferència per resoldre problemes
complexos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.
    RA10 - Sap implementar tècniques avançades de visió artificial.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T10Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús
específic, normes i estàndards de computació gràfica.
RA1Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.
    RA1 - Classifica els models respecte al seu àmbit d'aplicació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.
    RA2 - Identifica els models de representació de dades utilitzats en els sistemes gràfics.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.
    RA3 - Identifica les representacions gràfiques òptimes per a cada tipus de dades.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.
    RA4 - Valora els algoritmes necessaris per manipular els objectes que formen l'escena i la seva
visualització.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T11Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de
productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
RA1Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.
    RA1 - Adapta el model d'interacció a la tipologia de dades visualitzades.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.
    RA2 - Integra dispositius computacionals en escenaris on es trobi localitzat l'ésser humà.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.
    RA3 - Reconeix els elements que formen part de la interacció, tècniques i dispositius.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
T12Capacitat per crear i explotar entorns virtuals, i per crear, gestionar i distribuir continguts
multimèdia.
RA1Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.
    RA1 - Reconeix les bases del disseny i la presentació de la informació.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Valora els algoritmes de representació de dades científiques.
    RA2 - Valora els algoritmes de representació de dades científiques.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
TFMElaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un
exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. Consisteix en un
projecte integral d'enginyeria informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzen les
competències adquirides en els ensenyaments.
RA1Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.
    RA1 - Desenvolupa adequadament una sèrie de competències específiques, transversals i nuclears en un
projecte integrador.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.
    RA2 - Aplica les tècniques pròpies del camp científic en un projecte concret.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.
    RA3 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
projecte.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.
    RA4 - Analitza i utilitza críticament les fonts d'informació i la bibliografia.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.
    RA5 - Comunica correctament els resultats del treball, amb un discurs coherent i un registre adaptat a
l'audiència.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.
    RA6 - Integra els coneixements teòrics de diverses matèries en la resolució d'un problema concret.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
B1Aprender a aprender.
RA7Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
    RA7 - Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.
    RA10 - Contrasta los esquemas mentales propios con los de los otros y lo aprovecha como oportunidad de
aprendizaje.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA13Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.
    RA13 - Realiza aportaciones significativas o ciertas innovaciones.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
B2 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA3Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.
    RA3 - Busca nuevos procedimientos y métodos para hacer las cosas.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA9Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.
    RA9 - Propone nuevas ideas, oportunidades o soluciones a problemas y/o procesos conocidos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA10Analiza riesgos y beneficios de la innovación.
    RA10 - Analiza riesgos y beneficios de la innovación.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.
    RA11 - Identifica necesidades de mejora en situaciones y contextos complejos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA15Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.
    RA15 - Aplica técnicas innovadoras y obtiene resultados.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
B3Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA6Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.
    RA6 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo que necesita para llevar a cabo una tarea
apartir de una planificación orientativa.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.
    RA8 - Presenta resultados de aquello que se espera en la manera adecuada acuerdo con la bibliografía dada
y en el tiempo previsto.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.
    RA11 - Decide cómo gestiona y organiza el trabajo y el tiempo.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA12Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.
    RA12 - Decide cómo debe hacer el trabajo previsto para que tenga la máxima calidad posible.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA14Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.
    RA14 - Toma decisiones acertadas en momentos comprometidos mostrando seguridad, coherencia y acuerdo con
una sistemática.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
B4 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA10Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.
    RA10 - Analiza, valora y responde de manera adecuada a las preguntas que se le formulan en una
presentación oral.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA11Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...
    RA11 - Redacta documentos con el formato, contenido, estructura, correción lingüística, registro
adecuado e ilustra conceptos utilizando correctamente las convenciones: formatos, títulos, pies,
leyenda,...

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA12Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).
    RA12 - Sus presentaciones estan debidamente preparadas, utilizando estratégias para presentar y llevar a
cabo sus presentaciones orales (ayudas audiovisuales, mirada, voz, gesto, control de tiempo,...).

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA13Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.
    RA13 - Adapta su argumentación a los diferentes grupos y/o situaciones preestablecidas.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
    RA1 - Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
    RA2 - Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
    RA3 - Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
    RA4 - Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
    RA5 - Comprende información y artículos de carácter rutinario.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.
    RA6 - Extrae el sentido general de los textos que contienen información no rutinaria dentro de un ámbito
conocido.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA7Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase
    RA7 - Recoje en apuntes parte de la información que se imparte en una clase

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA8Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
    RA8 - Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
    RA1 - Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
    RA2 - Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
    RA3 - Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
    RA4 - Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.
    RA1 - Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.
    RA2 - Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.
    RA3 - Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.
    RA4 - Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
    RA1 - Produce un texto oral gramaticalmente correcto.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
    RA2 - Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
    RA3 - Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
    RA4 - Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
    RA5 - Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA6Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
    RA6 - Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
    RA1 - Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
    RA2 - Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.
    RA3 - Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
RA1Identifica necesidades de formación.
    RA1 - Identifica necesidades de formación.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA2Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.
    RA2 - Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA3Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
    RA3 - Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
 RA4Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.
    RA4 - Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.

17665301/TRABAJO DE FIN DE MÁSTER