2021_22
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 

Organization

CONSULTA LA NORMATIVA DE LA FACULTAT


La Facultat d’Infermeria de la URV imparteix els seus ensenyaments a:

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Seu Baix Penedès

Avinguda Catalunya, 35

Avinguda Remolins, 13-15

Avinguda Palfuriana, 104

43002 Tarragona

43500 Tortosa

43880 Coma-ruga

(El Vendrell)

Telf: 977 55 83 82

Telf: 977 46 40 00

Telf: 977 68 49 50
ÒRGANS DE GOVERN

El govern de la facultat depèn de l’equip deganal i de la Junta de Facultat

a) Òrgans Unipersonals:

Degana : Dra. María F. Jiménez

Vicedegana : Sra. Marisa Mateu

Secretària : Dra. M.Dolors Burjalés

Responsables d’ensenyament

Campus Catalunya: Dra. Alba Roca

Campus Terres de l’Ebre: Dra. Núria Maria Albacar

Seu Baix Penedès: Dra. Lourdes Rubio

Màster Ciències Infermeria: Dra. Maria Antònia Martorell

Doctorat Infermeria: Dra. Carme Ferré

b) Òrgans Col·legiats:

Son funcions del centre i competències de la seva junta:

¨ Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi.

¨ Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i propis que s’hi imparteixin.

¨ Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres.

¨ Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre.

¨ Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.

¨ Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi imparteix docència.

¨ Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments del centre.

¨ Publicar la guia docent del centre.

¨ Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.

¨ Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del centre.

¨ Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de

coneixement de la seva competència.

¨ Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin


COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE FACULTAT