2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes. Organització dels grups de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminaris Sessions de treball per l'anàlisi de documents escrits o visuals que permetin la profundització en els continguts teòrics i projectin l'aplicació pràctica.
Pràctiques de camp/sortides Exposició dels continguts metodològics del treball antropològic aplicat al camp de la infermeria i posada en pràctica d'alguna de les tècniques d'investigació qualitativa.