2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A4
A5.3
A6
A8.1
A8.3
A13
A16.2
A16.3
A16.6
A16.7
A16.8
A17.4
A18.2
A19.3
A19.5
A19.7
Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del tutor i professor de les pràctiques, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds.

A meitat del cicle de pràctiques el tutor farà una avaluació que servirà per orientar l’alumne en l'evolució del seu aprenentatge. Identificant els punts forts i els aspectes a reforçar coneixements habilitat i actituds.


Al finalitzar el període de pràctiques clíniques s'avaluarà la consecució de les competències i objectius d'aprenentatge del programa de la assignatura, mitjançant l'observació directa, i l'aplicació d'un instrument d'avaluació per mesurar els coneixements, les habilitats i les actituds.

60% -Valoració del desenvolupament de les practiques per part del tutor de practiques i del professor/a URV

20% -S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el porta-foli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi

15% Assistència i participació a les sessions clíniques

5% Autoavaluació a meitat de període
100%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A17.3
A18.1
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el porta-foli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
Aquesta avaluació serà ponderada amb un 20% en l´apartat Practiques Clíniques
0%
Sessions clíniques
A5.3
A8.1
A12
A16.1
A16.2
A16.4
A16.5
A16.7
A19.1
A19.2
A19.3
A19.4
La assistència a les sessions clíniques es obligatòria. S'avaluarà actitud, el grau de participació, la tolerància als suggeriments i la capacitat de reflexió.
Aquesta avaluació serà ponderada amb un 15% en l´apartat Practiques Clíniques
0%
Altres  

Autoavaluació a meitat de període: Autoavaluació de l'alumne: A meitat del període de pràctiques és un bon moment per reflexionar sobre el desenvolupament i consecució d'objectius de pràctiques. Fer una autoavaluació que es comentarà amb la tutora i la professora de pràctiques. Aquesta avaluació ha de servir per comprovar con va l'aprenentatge, i si cal proposar millores o nous objectius per a que al final de les pràctiques assoleixis amb escreix els objectius i competències marcades amb l'assignatura. Avaluació del tutor a meitat de període: Els professors de pràctiques faran una petita avaluació de meitat de període que -juntament amb l'autoavaluació- ajudi a a valorar els punts forts i punts febles per treure el màxim profit de les pràctiques. Aquesta avaluació serà ponderada amb un 5% en l´apartat Practiques Clíniques

 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base l'avaluació de la tutora/tutor i professora/or acadèmic de les pràctiques clíniques.

A meitat del període es farà una autoavaluació validada pel la /el seu tutora/or, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes que ajudin a assolir els objectius d'aprenentatge.

 Un cop finalitzat el període de pràctiques, la  professora/or  i la tutora/or  faran una avaluació de l'alumne mitjançant la guia d'avaluació.

 La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en l'avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder fer la mitjana ponderada.

És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l'ensenyament d'infermeria (directiva 2013/55UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Noviembre de 2013).

 La segona convocatòria de pràctiques serà per l'alumnat que no hagi assolit algun dels objectius o tinguin faltes d'assistència a les pràctiques clíniques (malaltia, etc.). La recuperació d'aquestes pràctiques es realitzarà en un període ad-hoc que estableixi la facultat i sempre que sigui possible.

 Degut a la situació de la COVID-19, el programa previst pot estar subjecte a possibles modificacions de les que s'informarà prèviament a través de la plataforma Moodle. Per poder realitzar les pràctiques clíniques és obligatori complimentar el document Declaració de l'estudiant envers la COVID-19.”

D'acord a l'article 21 de la normativa acadèmica, durant les activitats avaluatives estarà limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i serà d'obligat compliment per part de l'estudiant". Els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

En cas de detectar-se situacions de plagi o suplantació de personalitat s'obrirà el corresponent expedient disciplinari.

-->

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base l'avaluació de la tutora/tutor i professora/or acadèmic de les pràctiques clíniques.

A meitat del període es farà una autoavaluació validada pel la /el seu tutora/or, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes que ajudin a assolir els objectius d'aprenentatge.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, la professora/or i la tutora/or faran una avaluació de l'alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en l'avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder fer la mitjana ponderada.

És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l'ensenyament d'infermeria (directiva 2013/55UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Noviembre de 2013).

La segona convocatòria de pràctiques serà per l'alumnat que no hagi assolit algun dels objectius o tinguin faltes d'assistència a les pràctiques clíniques (malaltia, etc.). La recuperació d'aquestes pràctiques es realitzarà en un període ad-hoc que estableixi la facultat i sempre que sigui possible.

Degut a la situació de la COVID-19, el programa previst pot estar subjecte a possibles modificacions de les que s'informarà prèviament a través de la plataforma Moodle. Per poder realitzar les pràctiques clíniques és obligatori complimentar el document Declaració de l'estudiant envers la COVID-19.”

D'acord a l'article 21 de la normativa acadèmica, durant les activitats avaluatives estarà limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i serà d'obligat compliment per part de l'estudiant". Els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

En cas de detectar-se situacions de plagi o suplantació de personalitat s'obrirà el corresponent expedient disciplinari.

-->