2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A20
Disseny d’un projecte d’investigació qualitatiu, que com a mínim comptarà amb els següents apartats: objecte d’estudi i antecedents, objectius de recerca, hipòtesi, metodologia i bibliografia 65%
Presentacions / exposicions
B3
B6
B8
C2
C3
C4
Consistirà en la presentació oral del projecte d’investigació 20%
Altres  

Participació a l'aula, tant en les sessions magistrals, però especialment en les presentacions/exposicions

15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es requisit per aprovar l'assignatura superar satisfactòriament el disseny del projecte i la seva presentació oral.

Es seguirà modalitat d'avaluació continuada. L'alumne que no superi alguna de les proves a la primera convocatòria recuperarà l'activitat suspesa seguint la mateixa modalitat de prova i avaluació en la data assenyalada a l'inici del curs.