2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A16.6
A16.7
CT2
Es realitzarà una prova mixta per avaluar l'assignatura que inclourà part tipus test i part resposta breu a desenvolupar. Es considerarà també l'assistència i participació en l'aula. 60%
Seminaris
A16.6
A16.7
CT2
Els seminaris inclouran la metodologia quantitativa i qualitativa aplicada i l'anàlisi de dades. També es treballarà l'anàlisi crític d'articles d'investigació. 15%
Pràctica autònoma al laboratori
A16.6
A16.7
CT2
Els seminaris inclouran la metodologia quantitativa i qualitativa aplicada i l'anàlisi de dades. També es treballarà l'anàlisi crític d'articles d'investigació. 15%
Altres  

Activitat relacionada amb la cerca bibliogràfica, que s'inclourà durant el desenvolupament de les sessions magistrals.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

És requisit indispensable per aprovar l'assignatura presentar tots els treballs i realitzar l'examen (prova objectiva mixta), obtenint una nota >o = a 5 en cada apartat.

Es seguirà modalitat d'avaluació continuada. L'alumne que no superi alguna de les proves a la primera convocatòria recuperarà l'activitat suspesa seguint la mateixa modalitat de prova i avaluació en la data assenyalada a l'inici de curs.

D'acord amb l'article 21 dela Normativa Acadèmica durant les proves avaluatives està limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la ralització de les proves.